0

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس

با تعبیر خواب خروس از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب خروس

ابن سیرین گوید اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست دلیل که مردی عجمی را که بنده زاده او بود قهر کند. اگر بیند خروس را بکشت دلیل که بر بنده ظفر یاید. اگر بیند با خروسی جنگ می کرد دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد. اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد دلیل که آن مرد وی را گزندی رسد. اگر بیند خروس بچه بیافت یا کسی به وی داد دلیل که او را پسری یا غلامی کوچک حاصل شود از کنیزان و اگر بیند که بانگ خروس می شنید دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

معبران گفته اند که بیشتر تعبیر خروس بر بنده و بنده زاده افتد و اگر بیند خروسی بر روی او می جست دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد. اگر بیند کسی او را خروسی بچه داد دلیل که کسی غلامی به می بخشد.

جابر مغربی می گوید اگر بیند خروسی داشت دلیل که او را پسری آبید با مردی او را صحت افتد چنانچه رسول خدا (ص) فرماید: خروس دوست من است که مردم را به نماز می خواند.

حضرت صادق (ع) فرماید اگر کسی بیند خروسی یافت دلیل که بر مهتر زاده از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه و اگر بیند خروس بیافت و بکشت دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب بچه گربه

تعبیر خواب اسب


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر