0

تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب خرما

تعبیر خواب خرما

با تعبیر خواب خرما، تعبیر خواب خوردن خرما، تعبیر خواب خرمای نارس، تعبیر خواب خرمای تازه و خشک و تعبیر خواب درخت خرما از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.
تعبیر خواب خرما
مطیعی تهرانی دیدن خرما در خواب بسیار نیکو می‌داند و می‌گوید که اگر در خواب ببینید خرما خریده‌اید و به خانه می‌برید معاش شما گسترش می‌یابد و اگر ببینید نخل می‌کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می‌دهد.

تعبیر خواب خرما

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم
 • دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است
محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب. مال و خواسته است.
ابراهیم کرمانی:
 • بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.
 • اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب خوردن خرما

ابن سیرین گوید:
 • اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
 • اگر بیند خرما بخورد و دانه‌اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
 • اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید شادی به شما می‌رسد. بهره ای می‌برید. توفیقی حاصل می‌کنید. اگر دیدید خرما به کسی می‌دهید به او سود می‌رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می‌کنید بهره ای نصیب شما می‌شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید و هسته‌اش را به زمین می‌افکنید سود بی دغدغه می‌برید.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می‌خورید، علامت کمبود و پریشانی است.

تعبیر خواب خرمای نارس

ابن سیرین: اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

تعبیر خواب خرمای تازه و خشک

امام صادق (ع) فرمودند: دیدن خرمای تازه، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند
 • اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.
 • اگر بیند خرما بن خشک می‌برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.
ابن سیرین:
 • اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
 • اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.

بیشتر بخوانید: خواص معجزه آسای خرما


تعبیر خواب درخت خرما

ابن سیرین: به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود .
مطیعی تهرانی: اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می‌آورد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.
برايت مى‌گويد:
 • اگر خواب ببينيد كه از درخت خرما، خرما مى‌چينيد، بيانگر موفقيت در امور عاشقانه است.
 • اگر خواب ببينيد كه به كسى خرما مى‌دهيد، نشانه‌ى آن است كه به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‌كنيد.

نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر