0

تعبیر خواب حوض – حوض کوثر

تعبیر خواب حوض - حوض کوثر

تعبیر خواب حوض – حوض کوثر

با تعبیر خواب حوض – حوض کوثر از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی و سرگرمی جیران باشید.

تعبیر خواب حوض - حوض کوثر

ابن سیرین گوید اصل حوض در خواب على و دانش است.

اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست دلیل که توفیق یابد و از گناه و عصیان باز ایستد.

اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او را خوش آمد دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود.

اگر اهل علم است علمش زیاد شود.

کرمانی گوید اگر بیند تن و جامه خود به حوض می شست دلیل که اهل بیتش توبه کنند و سیرت نیک و راه دین جویند.

اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدی از جامه در زیر آب ظاهر گشت دلیل که به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهود شود.

اگر بیند کنار حوض سبزه رسته بود دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم از منفعت یابند خاصه که حوض ملک او باشد.

اگر بیند حوض ملک او نبود و از آن مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار باز گردد یا به کسی که در آن شهر حاکم بود.

اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود دلیل بر غم و اندوه کند.

جابر مغربی می گوید اگر بیند آب حوض همی خورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیکست و مال یابد به قدر بزرگی حوض.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است اول مردم با منفعت دوم مردی توانگر سوم مال جمع کرده چهارم عالمی که از وی علم و نفع حاصل کنند


موارد پیشنهادی


حوض کوثر

ابن سیرین گوید اگر بیند قیامت برخاست و خلق را نزدیک حوض کوثر جمع می کردند دلیل که پادشاهی پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند.

اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد دلیل که مرگ او بر مسلمانی است.

اگر بیند پیرامون حوض کوثر می گشت و آب می خواست و آب ندادند دلیل که دشمن اولاد پیغمبر باشد.

اگر بیند حضرت رسول (ص) او را آب داد و بخورد دلیل که از شفاعت بهره یابد.

کرمانی گوید اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامی بستد و از آن آب می خورد دلیل که او را با عالمی بزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانی حاصل شود.

جابر گوید اگر بیند از حوض کوثر آب می خورد کن آب وی تیره و ناخوش است دلیل که بیننده موافق بود و او را از اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسلام در پیش وی حقیر و خوار است.

اگر بیند حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب حوض کوثر می خورد دلیل که او را نزد خدای تعالی قدری و محلی است و از جمله بزرگان دین است.


بیشتر بخوانید: فواید پوشیدن لباس تکراری


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر