0

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد

با تعبیر خواب باد وزیدن، تعبیر خواب باد سرد و گرم، تعبیر خواب طوفان، تعبیر خواب باد آرام و تعبیر خواب راه رفتن در خلاف باد همراه سایت تفریحی جیران باشید.

باد نمایانگر حرکت یا آگاهی ذهن، تاثیرات ناپیدا در زندگی بیننده خواب، ایده‌ها و مفاهیمی که محرک رویابین هستند می‌باشد. اگر در رویا دیدید که با باد پرواز می‌کنید نشان دهنده صعود انرژی جنسی به ذهن شما تا دیدگاهی وسیع تر یا تجربه‌ای از ادغام را به شما بدهند است. همچنین این خواب می‌تواند سمبلی از روحیه گرفتن و شادمان شدن نیز باشد.

تعبیر خواب وزیدن باد شدید

این گونه خواب‌ها بیانگر غرایز نیرومند، ایده‌ها و عقایدی محرک شما در زندگی هستند که تاثیر شدیدی بر شما گذاشته‌اند.

تعبیر خواب باد سخت

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.
 • اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار را بلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.

تعبیر خواب باد وزیدن به روایت امام جعفر صادق

دیدن باد در خواب بر نه و جه بود.
 1. بشارت
 2. فرمانروایی
 3. مال
 4. مرگ
 5. عذاب
 6. کشتن
 7. بیماری
 8. شفا
 9. آسایش
اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروایی یابد.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

ابراهیم کرمانی: باد سموم در خواب، دلیل بر بیماری‌های سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیماری شوریده است دران دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند.

تعبیر خواب باد بردن فرد

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که او را از جائی به جائی می‌برد، دلیل که سفری دور کند و دران سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.
 • اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.
جابرمغربی گوید:
 • اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان‌ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.
 • اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.
لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف می‌کشد، نشانه آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

تعبیر خواب راه رفتن در جهت و خلاف باد

لیلا برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می‌روید و باد به صورت شما می‌وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشترى در انجام کارها داشته باشید.
 • اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه می‌روید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب طوفان


تعبیر خواب باد طوفانی و آرام

هانس کورت می‌گوید:
 • اگر در خواب ببیند که باد به آرامى می‌وزد، به معناى آن است که ثروتى فراوان به دست می‌آورید.
 • اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صداى وحشتناکى را ایجاد کرده، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان را از دست می‌دهید.

نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر