0

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور

با تعبیر خواب انگور در خواب از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب انگور
دانیال (ع) گوید خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت ترس و بیم بود.

معبران گفته اند به عدد هر دانه انگور که خورده بود زخم چوب یا تازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود. بیش از آنکه امید دارد و به غیر وقت دلیل کند که از دهان خداوند خواب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود و اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.


موارد پیشنهادی


ابن سیرین گوید که انگور سفید به وقت خود خوردن دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود دلیل که مالیب به دشواری به دست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری بدیدار سیاه نماید دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

جابر گوید اگر کسی که انگور بر معصر چوبین همی فشرد دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند و اگر بیند که آن معصر از خشت و گل بود دلیل که خدمت پادشاه با دیانت کند و اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند و اگر بیند که بیند که انگور در طشت همی فشرد دلیل که خدمت زنی بزرگ کند و اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد دلیل که خدمت شخصی خسیس کند و اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خمها همی جمع کرد دلیل که از جهت خود مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند و اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد و اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند و گردد.

حضرت صادق (ع) فرماید که انگور سیاه و سفید به قوت خود و بی وقت بر سه وجه بود اول فرزند نیک دوم علم فرائض سوم مال حلال و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید که بر سه وجه بود اول مال با خیر و برکت دوم فراخی سمت سوم از قحط و بلا امان یافتن. قوله تعالی :”عام فیه یعاث الناس و فیه یعصرون”.


بیشتر بخوانید: علایم و درمان خانگی سنگ کیسه صفرا


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر