0

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار

با تعبیر خواب انار از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب انار

دانیال گوید اصل انار به خواب مال است لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود و اگر نه به وقت خود بود بد بود و اگر بیندانار از درخت ببرید و بخورد دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد.

ابن سیرین می گوید اگر انار شیرین به خواب بیند مل جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب هزار درم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود تعبیرش چون انار شیرین است

جابر مغربی گوید اگر کسی بیند انار شیرین به وقت همی خورد دلیل که هزار درم بیابد یا اینکه کمترش پنجاه دینار است اگر بیابد و باشد آنچه در بیان گفتیم درم بیابد پس معبر باید که به قدر همت و بزرگی مردم تأویل نماید و اگر در بیند انار به زمستان همی خورد دلیل که به عدد هر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.

کرمانی می گوید اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد و اگر مسافر است دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت و اگر انار شیرین یا پوست و پیه آن می خورد دلیل که از همه چیز برخورداری یابد.

حضرت صادف(ع) فرماید خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است اول مال جمع کردن دوم پارسا سوم شهر آبادان لکن انار ترش غم است.

اسمعیل اشعث می گوید اگر پادشاه بیند اناری داشت لایت شهر یابد و رئیس را دهی است و بزرگان را ده هزار درم بازاری را هزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سیب


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + یک =

مشاهده بیشتر