0

تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن

با تعبیر خواب افتادن از نظر بزرگترین معبران از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب افتادن

ابن سیرین گوید اگر کسی به خواب بیند که بر روی در افتاد دلیل تشویش او بود خاصه در جنگ و خصومت و اگر بیند که از جایگاهی بلند به زیر افتاد چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری دلیل که از رویی در وی تمام به سر نشود و مرادش حاصل نگردد.

کرمانی گوید اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد دلیل بود که امیدی دارد برنیاید و نالمید گردد و اگر بیند که از کوه به زیر افتاد دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد  اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و  چون از آن عضو رها نشد دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد و اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد و اگر  بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید دلیل کند که سهل و آسان بود و اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد و اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد  و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود و الله اعلم بالصواب.


بیشتر بخوانید:


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر