0

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

با تعبیر خواب اسب، اسب تازی،اسب ابلق، اسب سیاه، اسب پر دار از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب اسب

دانیال گوید: اسب تازی را به خواب دیدن دلیل بزرگی و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود دلیل که عز و بزرگی دولت یابد بر قدر نیکویی و قیمت اسب. اگر دید که اسب را فراگرفته و نه تازی بود یا  کسی بدو داد و بر وی نشست دلیل که شرف و بزرگی یابد لیکن کمتر از آنکه در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود یا زین یا نمد زین یا لگام دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود. اگر بیند اسب وی را ذنب انبوه و دراز بود دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و ارگ بیند ذنب اسب او بریده بود دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند. اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد واسب غالب بود و فرمانبر وی نبود دلیل که مصیبت و گناه نماید.

 

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود آنچه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود لکن مطیع او شد دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود دلیل آنجه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید یا بیند که آن اسب را پرها بود چون مرغ همی پرید دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا و باشد که خداوندش سفر نماید.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خر


 کرمانی گوید: اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند. اگر بیند بر اسب سیاه نشسته بود دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود و اگر بیند بر اسب کمیت بود دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد و اگر دید بر اسب اشغر بود دلیلست بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه و اگر دید بر اسب زرد بود دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود و اگر بیند بر اسب جرمه بود دلیلست بر خیر و صلاح. اگر دید که بر اسب سلیس بود دلیلست زن خواهد و اگر دید از اسب فرود آمد دلیلست از شرف و بزرگی بیفتد و اگر دید از اسب برهنه فرود آمد دلیل که شرف و برزگی یابد چنانچه شخص را از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد و اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد بر قدر تاختن اسب و اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد دلیل که هیچ خیر اندر این نبود مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد و اگر دید اسب با وی سخن گفت دلیل بود که کاری نماید که مردمان را از او بشگفت آیند و اگر دید اسب بیگانه در سرای وی در امد یا در کوچه وی دلیل که مردی شریف نام دارد در سرا یا در کوچه وی درآید به قدر و قیمت اسب در آنجا مقام سازد و اگر دید اسبی در کوچه او بیرون رفت دلیل کند که مردی شریف نام دارد در کوچه او غائب شود یا بمیرد.

حضرت صادق(ع) فرمایند: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود اول عز دوم مرتبت سوم فرمانروایی چهارم بزرگی پنجم خیر و برکت .


مطالب مرتبط: تعبیر خواب سگ


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =

مشاهده بیشتر