0

تعبیر خواب آیینه

تعبیر خواب آیینه

تعبیر خواب آیینه

با تعبیر خواب آیینه از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه شوید.

تعبیر خواب آیینه

ابن سیرین می گوید که آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد دلیل که مال و متاع خویش پیش کسی نهد و اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد دلیل که از حرمت و جاه خویش کراهت بیند. زیرا که معبران آیینه سیمین را مکروه بینند و دانند.

کرمانی می گوید که اگر مردی در آیینه آهنین همی نگرید دلیل بود که اگر زن وی حامله بود پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود و اگر زنی بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد دلیل است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند و اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند وی را خواهری آید و اگر پادشاه یا عاملی نگاه کند معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او بنشیند.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آبستن (حاملگی)


جابر مغربی می گوید که رو ی نیکو در خواب اگر در آیینه دید چون معروف بود پادشاه بود و اگر معروف نباشد تأویل نیک و بد هر چه دیده باشد به آیینه باز گردد.

حضرت صادق (ع) فرماید که دیدن آیینه بخواب شش وجه بود. اول زن .دوم پسر .سوم جاه و فرمان .چهارم یار و دوست .پنجم انبار .ششم کار روشن و هم او گوید اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد و اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود و شادمان شود.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =

مشاهده بیشتر