0

تعبیر بستر (رخت خواب) در خواب

تعبیر بستر (رخت خواب)در خواب

تعبیر بستر (رخت خواب) در خواب

با تعبیر بستر (رخت خواب) در خواب و بستر سبز و خریدن بستر و سوختن بستر از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر بستر (رخت خواب)در خواب

ابن سیرین گوید که بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد و اگر بیند که بستری خرید یا بستر را بدل یا از آن بستر به بستر دیگر شد دلیل که زن دیگر خواهد و زن نخستین را طلاق دهد و اگر بیند که از بستر از حال خود متغیر شد دلیل که زن او از آن دلیل که زنی بخوهد و زن نخستین را طلاق دهد و اگر بیند که بستر خویش را بفروخت یا در نوشت دلیل است که زن خود را طلاق دهد و یا از او غایب گردد و یا از ایشان یکی بمیرد.

کرمانی گوید اگر کسی خود را بر بستر مجهول بیند دلیل که به قدر و قیمت آن او را زیانی رسد و اگر بیند که بستر وی بر تختی مجهول گسترده بود و بر وی نشسته بود دلیل بود که بزرگی و منزلت یابد و دشمنان را قهر کند.

جابر مغربی گوید که بستر در خواب ولایت و تن آسایی بود و اگر بیند که بستر را از خانه بیرون انداخت و بعد از آن به خانه آورد دلیل که میان او و زن طلاق رجعی افتد و اگر خویشتن را به سه چهار بستر به هر یکی افتاده بیند دلیل که به شماره هر بستری زنی بخواهد یا کنیزک خرد و اگر بستر خود را در خانه بیند یا در مغاک که از آنجا بیرون نتوانست آورد دلیل که زنش رنجور شود و از آن رنج خلاصی نیابد و اگر خویش را بر بستر نرم گسترده بیند که خفته بود دلیل که آن سال بر وی مبارک گردد و اگر بیند که بستر او از پشم آکنده بود دلیل که زن توانگر خواهد و اگر بیند که بستر او دریده بود یا سوخته است دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد و عیالش را دین و دیانت و شرم نباشد. اگر بیند که بستر او ابریشمین بود با بستر کرباسین بدل کرددلیل که زن فاسقه را دست بداده و زن ستوده بخواهد و اگر در خواب بیند که بستر او را موش سوراخ کرده بود دلیل است که میان زن او و کسی ناسزا معاملتی اتفاق افتد و به فساد رضا دهد و اگر بسترش در خوا معلق بود دلیل که بستر او در جایگاهی بلند گسترده شود و شغل او بالا گیرد و دولت یابد و اگر بیند که بستر وی از هوا به زمین افتاد دلیل که زنش بیمار شود و عاقبت شفا یابد.


جالب است بدانید: نشانه ها و غذاهای طبع گرم


دانیال نبی گوید اگر بستر خود را سبز بیند دلیل که زنی خواهد دیندار و پارسا و اگر بستر خود را سرخ بیند دلیل که زن او بدخو و ناسازگار شود و اگر بیند که بسترش کهنه است و نو شده دلیل که زنش از خلق بد به خلق نیک باز گردد و اگر بیند که کهن شد همچنین دلیل که از خلق نیک به خلق بد باز گردد و اگر بیند بستر او سبز بود سرخ شد دلیل که زن وی از صلاح به فساد مایل شود و اگر به خلاف این بود از فساد به صلاح باز آید اگر بیند بستر او سرخ بود سفید شد یا زرد شد دلیل که زنش از گناه توبه کند و بیمار شود چنانکه بیم مرگ بود و اگر بیند بستر او نو است و در زیر خود گسترده بود و بالشها نهاده بود دلیل که زن کند یا کنیزک خرد و اگر بر بستر خویش بالشها دیده نهاده دلیل بر خادمان کند و اگر بیند بستر به جای مجهول است دلیل که زمینی بخرد و در آن کشاورزی کند و معبران گویند که میراث یابد و اگر بیند بر بستر خفته دلیل که راحت و آسانی یابد و اگر بیند بستری داشته و بر هوا به روی او خفته است دلیلست که به سبب زن جاه و بزرگی یابد و اگر بیند بسترش دریده است دلیل که زنش نابکار است معبران گویند زنش بمیرد و اگر بیند آتش در بستر او افتاد و بسوخت دلیل که زن را طلاق دهد یا بمیرد.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن بستر در خواب بر چهار وجه است اول زن دوم کنیزک سوم ولایت چهارم معیشت و منفعت و تن آسایی.


موارد پیشنهادی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر