تعبیر خواب خصومت (دشمنی)

تعبیر خواب خصومت (دشمنی)

با تعبیر خواب خصومت (دشمنی) از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب خصومت (دشمنی)

بدانکه خصومت کردن در خواب بر چند وجه است.

ابن سیرین گوید اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد تأویلش به خلاف این است.

کرمانی گوید اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد دلیل که از والی آن دیار بدو خیر و منفعتی رسد و اگر به خلاف این بیند که از وی بدو رنج و زیان رسد اگر بیند پادشاه به خصومت رفت دلیل که حاجتش روا شود.

جابر گوید اگر بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد دلیل که مردم از زبان وی رنجور و اندوهگین شوند زیرا که از مردن جوید.


بیشتر بخوانید:

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

سرهمی بافتنی نوزاد (سری 3)

ی سپتامبر 8 , 2019
سرهمی بافتنی نوزاد (سری 3) با سرهمی بافتنی نوزاد (سری […]
سرهمی بافتنی نوزاد (سری 3)

ممکن است بپسندید