تعبیر خواب توت

تعبیر خواب توت

تعبیر خواب توت از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب توت

خوردن این میوه در خواب روزی است و خوردن شاتوت غم و اندوه است.

ابن سیرین گوید توت شیرین به هنگام خود خوردن دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند نیکوتر است و اگر نه به وقت آن بود دلیل بر غم و اندوه کند.

کرمانی گوید اگر بیند توت شیرین می خورد دلیل که از مردی جوانمرد صلت و عطا یابد. اگر بیند که شاتوت همی خورد دلیل که غمگین و متفکر شود.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن توت در خواب بر سه وجه است اول مال دوم منفعت از کسب خویش سوم منازعه از بهر زن.


بیشتر بخوانید:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

راههای سالم نگه داشتن پنیر

پ سپتامبر 5 , 2019
راههای سالم نگه داشتن پنیر با راههای سالم نگه داشتن […]
راههای سالم نگه داشتن پنیر

ممکن است بپسندید