دسر روسی با کدوحلوایی

دسر روسی با کدوحلوایی کدوحلوایی جزو صیفی جات پاییزی است. اینجا و قطب شمال یا جنوب ندارد. حتی در روسیه هم در فصل پاییز بازار پخت دسرها و شیرینی ها با کدوحلوایی رونق پیدا می ادامه مطلب