تعبیر خواب نهنگ

تعبیر خواب نهنگ با تعبیر خواب نهنگ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. دیدن نهنگ به خواب دلیل بر مردی دزد است اگر بیند نهنگ او را به سوی آب کشید و غرق کرد ادامه مطلب