ارتباط چاقی و سن بلوغ

ارتباط چاقی و سن بلوغ رشد زودرس خطی تغذیه کودکی بر الگوهای رشد خطی تأثیر می گذارد ، و برخی شواهد نشان می دهد که این الگوها ممکن است مربوط به زمان بلوغ جنسی باشد. ادامه مطلب