تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد با تعبیر خواب سنجد از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن سیرین گوید که این میوه در خواب مال صالح بود که به رنج بدست آورد. اگر بیند که آن را بخرید یا ادامه مطلب