دسته: دانستنی های دینی

دانستنی های دینی

فلسفه عاشورا در سخنان امام حسین (ع) 0

فلسفه عاشورا در سخنان امام حسین (ع)

فلسفه عاشورا در سخنان امام حسین (ع) عاشورا چیست؟ عاشورا احیای دین ÷یامبر اکرم است. عاشورا چیست؟ عاشورا احیای نماز و امر به معروف است. عاشورا چیست؟ عاشورا نپذیرفتن زندگی ذلت بار است. با...