شرایط نگهداری و تکثیر و درمان پیچک 

شرایط نگهداری و تکثیر و درمان پیچک آشنایی با شرایط نگهداری و تکثیر و درمان پیچک را از بخش گیاهان سایت تفریحی جیران همراه باشید. فارسی اصیل: ندارد فارسی رایج: موچسب، پیچک، عشقه نام انگلیسی: Grape ivy بیشترین استفاده ادامه مطلب