تاثیر رقابت بر موفقیت کودک

تاثیر رقابت بر موفقیت کودک رقابت، چه در خانه و چه در مدرسه، با زندگی کودکان تنیده شده است. شاید والدین متوجه شوند که فرزندان تیزهوششان، به طور خاصی رفتار رقابت جویانه دارند؛ شاید به ادامه مطلب