صفات مؤمن

صفات مؤمن با پنجاه صفت از صفات مؤمن از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید.  ” ابوسلیمان حلوانی” از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: صفت مؤمن نیرومندی است در دین. احتیاط است در نرمش. ادامه مطلب