برکات خواندن سوره انفطار

برکات خواندن سوره انفطار آشنایی با برکات خواندن سوره انفطار را از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. امام صادق(ع) فرمودند: کسی که این دو سوره “اذالسماء انفطرت و اذالسماء انشقت” را بخواند این دو را نصب العین ادامه مطلب