سوزش ادرار در ماه رمضان

سوزش ادرار در ماه رمضان به گفته استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص سوزش ادرار در ماه رمضان، سوزش مجرای ادرار در زمان روزه داری به ویژه در فصول ادامه مطلب