گرده افشانی گیاه با حباب

گرده افشانی گیاه با حباب هواپیماهای بدون سرنشین حباب ممکن است روزی به گرده افشانی مصنوعی کمک کند. هواپیماهای بدون سرنشین خیلی دست و پا چلفتی هستند تا گرده ها را روی گل ها بمالند ادامه مطلب