تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا با تعبیر خواب دریا از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. در خواب پادشاهی است یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صافی است دلیل که مفسد و ظالم است ادامه مطلب