هانس خوش شانس

هانس خوش شانس پسری بود به نام هانس. او مدت هفت سال برای اربابش کار کرد. روزی هانس به اربابش گفت: ” ارباب جان، زمانی که قرار بود برای شما کار کنم به پایان رسیده ادامه مطلب