تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب جوراب تعبیر خواب جوراب در اصل خدمت و کاری است که انجام می‌دهیم و دیدن جوراب زنانه در خواب به معنای انجام کاری سبک در برابر مردم است. جوراب در خواب‌های ما خدمتی ادامه مطلب