تاثیر چربی ها بر سن بلوغ

تاثیر چربی ها بر سن بلوغ نتایج مطالعات برای تعیین ارتباط کل دریافت چربی در دوران کودکی و شروع بلوغ متناقض است. تاثیر چربی ها بر سن بلوغ را از بخش رژیم و تغذیه سایت تفریحی جیران همراه ما ادامه مطلب

ارتباط چاقی و سن بلوغ

ارتباط چاقی و سن بلوغ رشد زودرس خطی تغذیه کودکی بر الگوهای رشد خطی تأثیر می گذارد ، و برخی شواهد نشان می دهد که این الگوها ممکن است مربوط به زمان بلوغ جنسی باشد. ادامه مطلب

نشانه های بلوغ پسران

نشانه های بلوغ پسران با نشانه های بلوغ پسران از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. سن بلوغ برای دختران، ۱۱ سالگی و برای پسران، ۱۲ سالگی است اما هیچ جدول زمانی برای این پدیده مقرر نشده ادامه مطلب