تاثیر چربی ها بر سن بلوغ

تاثیر چربی ها بر سن بلوغ نتایج مطالعات برای تعیین ارتباط کل دریافت چربی در دوران کودکی و شروع بلوغ متناقض است. تاثیر چربی ها بر سن بلوغ را از بخش رژیم و تغذیه سایت تفریحی جیران همراه ما ادامه مطلب

ارتباط چاقی و سن بلوغ

ارتباط چاقی و سن بلوغ رشد زودرس خطی تغذیه کودکی بر الگوهای رشد خطی تأثیر می گذارد ، و برخی شواهد نشان می دهد که این الگوها ممکن است مربوط به زمان بلوغ جنسی باشد. ادامه مطلب

اهمیت تغذیه در سنین بلوغ

اهمیت تغذیه در سنین بلوغ تاثیر و اهمیت تغذیه در سنین بلوغ را از بخش رژیم و تغذیه سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. تغذیه یکی از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر رشد بلوغ است. بلوغ مستلزم یک فرآیند ادامه مطلب