تعبیر درب در خواب

تعبیر درب در خواب با تعبیر درب در خواب، درب بزرگ، درب خراب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. دانیال (ع) گوید در خواب دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده ادامه مطلب

مشاهده بیشتر