نماز توبه در روز عرفه

نماز توبه در روز عرفه طریقه نماز توبه در روز عرفه را از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه ما باشید. انسان جایزالخطاست و همه ما مرتکب گناهانی می شویم که برایمان پشیمانی به همراه دارد. گاهی این ادامه مطلب