تعبیر خواب آیینه

تعبیر خواب آیینه با تعبیر خواب آیینه از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه شوید. ابن سیرین می گوید که آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد ادامه مطلب