تعبیر خواب کوه با تعبیر خواب کوه از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. دانیال (ع) گوید اگر کسی کسی در خواب خود را بر سر کوهی بیند دلیل است در پناه بزرگی رود و اگر بیند کوه از جای برکند دلیل که بزرگی را قهر کند. اگر بیند در کوهی […]

تعبیر قربانی کردن در خواب با تعبیر قربانی کردن در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. قربانی رسمی است که در اغلب ملت‌ها و در ادوار گوناگون تاریخ وجود داشته است. در آئین کهن دیویسنا تا پیش از ظهور مزدیسنا (و مبارزه ی زرتشت با آئین آنها) رسم کرپان دست کم توسط سه گروه پیروی […]

تعبیر خواب افتادن با تعبیر خواب افتادن از نظر بزرگترین معبران از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن سیرین گوید اگر کسی به خواب بیند که بر روی در افتاد دلیل تشویش او بود خاصه در جنگ و خصومت و اگر بیند که از جایگاهی بلند به زیر افتاد چنانکه […]

تعبیر خواب خوک در خواب با تعبیر خواب خوک در خواب از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. موارد پیشنهادی تعبیر خواب گاو تعبیر خواب اسب ابن سیرین گوید خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر لکن دون همت و بیخبر است و خوک خانگی مردی است فراخ دل لکن […]

تعبیر ریش در خواب با تعبیر ریش در خواب  و ریش سیاه و سرخ و سفید از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید ریش درخواب آرایش مردان است و کدخدائی او بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ایست که تسبیح او این است […]

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1) تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1) و تعبیر سوره حمد و سوره بقره و آیه الکرسی و سوره آل عمران و سوره نساء و سوره مائده و سوره انعام و سوره اعراف را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. سوره حمد: […]

تعبیر خواب خرچنگ با تعبیر خواب خرچنگ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. خَرچَنگ جانوری است از زیرشاخه سخت‌پوستان. خرچنگ‌ها سخت‌پوستان ده‌پایی هستند که معمولاً دُم بسیار کوتاهی دارند که کاملاً در زیر سینه‌شان پنهان است. به این خاطر در دسته‌بندی‌های آرایه‌شناختی، خرچنگ‌ها تشکیل فروراسته‌ای می‌دهند به نام کوتاه‌دُمان (Brachyura). کوتاه‌دمان بزرگ‌ترین و تخصص‌یافته‌ترین فروراسته سخت‌پوستان را تشکیل […]

تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین با تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید که دیدن کلاه به خواب دلیل عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر […]

تعبیر خواب سیمرغ با تعبیر خواب سیمرغ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. سیمُرغ نام یک پرندۀ اسطوره‌ای-افسانه‌ای ایرانی است. شاید بتوان سیمرغ را از مهم‌ترین موجودات در ادب پارسی برشمرد. دانشمندان زیادی از دیرباز به این پرنده در اساطیر ایرانی و شباهتهای آن با مرغان دیگری همچون çyena (شاهین)، […]

تعبیر خواب جوی آب با تعبیر خواب جوی آب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید جوی آب در خواب چون آب خوش طعم بود و پاکیزه دلیل که زندگانی او خوش است. اگر بیند از جویی مجهول آب صافی می خورد و این کس در سفر […]