تعبیر خواب اژدها- جنگ با اژدها با تعبیر خواب اژدها- جنگ با اژدها از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین می گوید اژدها به خواب دیدن دشمن بزرگ و اندوه دشمنی قوی بود. اگر بیند اژدهایی داشت دلیل که با بزرگان پیوندد. اگر بیند با اژدها جنگ و […]

گنج در خواب دیدن با گنج در خواب دیدن از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید اگر در خواب بیند گنج یافت دلیل است بیمار شود اگر بیند گنج ناپدید شد تأویلش به خلاف این است. جابر گوید یافتن گنج در خواب در جائی خراب صعب تو […]

تعبیر خواب گنجشک با تعبیر خواب گنجشک و گنجشک سرخ و گنجشک زرد و گرفتن گنجشک و کشتن گنجشک از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. دانیال (ع) گوید گنجشک در خواب مردی با قدر جاه است. اگر صاحب خواب مستور است و اگر مستور نبود و بیند که او […]

تعبیر خواب نباتات با تعبیر خواب نباتات و هر آنچه از زمین می روید از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید که دیدن هر نباتی به وقت خود چنانکه او را ساق و شاخ نباشد دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود دلیل […]

تعبیر بستر (رخت خواب) در خواب با تعبیر بستر (رخت خواب) در خواب و بستر سبز و خریدن بستر و سوختن بستر از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید که بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد و اگر بیند […]

تعبیر خواب مروارید با تعبیر خواب مروارید از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. دانیال می گوید دیدنش دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است. ابن سیرین می گوید دیدن آن دلیل بر زنی صاحب جمال بود با کنیزک خوبروی. اگر بیند مروارید بسیار داشت دلیل که به قدر […]

تعبیر خواب انار با تعبیر خواب انار از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. دانیال گوید اصل انار به خواب مال است لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود و اگر نه به وقت خود بود بد بود و اگر بیندانار از درخت ببرید و بخورد […]

تعبیر خواب خیمه با تعبیر خواب خیمه از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید اگر بیند که از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست اگر سپاهی بود مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن و اگر بازرگان بود سفر کند […]

تعبیر خواب خصومت (دشمنی) با تعبیر خواب خصومت (دشمنی) از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. بدانکه خصومت کردن در خواب بر چند وجه است. ابن سیرین گوید اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد تأویلش به خلاف این است. کرمانی گوید اگر بیند با والی […]

تعبیر خواب توت تعبیر خواب توت از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. خوردن این میوه در خواب روزی است و خوردن شاتوت غم و اندوه است. ابن سیرین گوید توت شیرین به هنگام خود خوردن دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به […]