تعبیر خواب دندان با تعبیر خواب دندان از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. دانیال (ع) گوید که دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران […]

تعبیر قربانی کردن در خواب با تعبیر قربانی کردن در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. قربانی رسمی است که در اغلب ملت‌ها و در ادوار گوناگون تاریخ وجود داشته است. در آئین کهن دیویسنا تا پیش از ظهور مزدیسنا (و مبارزه ی زرتشت با آئین آنها) رسم کرپان دست کم توسط سه گروه پیروی […]

تعبیر خواب افتادن با تعبیر خواب افتادن از نظر بزرگترین معبران از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن سیرین گوید اگر کسی به خواب بیند که بر روی در افتاد دلیل تشویش او بود خاصه در جنگ و خصومت و اگر بیند که از جایگاهی بلند به زیر افتاد چنانکه […]

تعبیر گوشت حیوانات در خواب با تعبیر گوشت حیوانات در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید که دیدن گوشتها به خواب هر چند که پخته تر بیند دلیل است که مال آسان تر بدست آید و آنچه خام خورد دلیل بر مالی است که به […]

تعبیر خواب خوک در خواب با تعبیر خواب خوک در خواب از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. موارد پیشنهادی تعبیر خواب گاو تعبیر خواب اسب ابن سیرین گوید خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر لکن دون همت و بیخبر است و خوک خانگی مردی است فراخ دل لکن […]

تعبیر ریش در خواب با تعبیر ریش در خواب  و ریش سیاه و سرخ و سفید از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید ریش درخواب آرایش مردان است و کدخدائی او بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ایست که تسبیح او این است […]

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1) تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1) و تعبیر سوره حمد و سوره بقره و آیه الکرسی و سوره آل عمران و سوره نساء و سوره مائده و سوره انعام و سوره اعراف را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. سوره حمد: […]

تعبیر خواب کعبه با تعبیر خواب کعبه از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. خانهٔ کعبه یا خانهٔ خدا  بنایی در میان مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی است. کعبه مقدس‌ترین مکان از نظر دین اسلام است. نام کعبه اشاره به چهارگوش بودن این سازه دارد در قرآن، کتاب مذهبی مسلمانان آمده که بنای کعبه بدست ابراهیم نبی و […]

تعبیر خواب دریا با تعبیر خواب دریا از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. در خواب پادشاهی است یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صافی است دلیل که مفسد و ظالم است و اگر بیند که جمله ی آب دریا را بخورد دلیل که پادشاه عالم و […]

تعبیر خواب خرچنگ با تعبیر خواب خرچنگ از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. خَرچَنگ جانوری است از زیرشاخه سخت‌پوستان. خرچنگ‌ها سخت‌پوستان ده‌پایی هستند که معمولاً دُم بسیار کوتاهی دارند که کاملاً در زیر سینه‌شان پنهان است. به این خاطر در دسته‌بندی‌های آرایه‌شناختی، خرچنگ‌ها تشکیل فروراسته‌ای می‌دهند به نام کوتاه‌دُمان (Brachyura). کوتاه‌دمان بزرگ‌ترین و تخصص‌یافته‌ترین فروراسته سخت‌پوستان را تشکیل […]