تعبیر خواب

تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه با تعبیر خواب چاه و چاه کندن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن سیرین گوید چاه در اصل تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند دلیل که زن خواهد. اگر بیند بکندن چاه کسی او را مدد می کرد دلیل که میان او و آن زن کسی متوسط است و خواهد که […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن

تعبیر خواب شنا کردن با تعبیر خواب شنا کردن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. شنا کردن در خواب معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد دلیل که در عز دنیا غرق گردد. ابراهیم گوید اگر بیند که در دریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد دلیل که در بند بماند. […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب وضو گرفتن

تعبیر خواب وضو گرفتن

تعبیر خواب وضو گرفتن با تعبیر خواب وضو گرفتن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. اگر به خواب بیند که وضو به آب صافی کرد دلیل است که مقصودش حاصل شود. اگر آب پلید بود به خلاف این بود. ابراهیم گوید اگر بیند که وضو به آب صافی ساخت دلیل که از غمها برهد و اگر در ترس بود ایمن شود […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب ماه با تعبیر خواب دعوا کردن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. تعبیر خواب ماه جابر مغربی می‌گوید: تعبیر ماه، مادر می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش «وزیر» یا«پادشاه» می‌باشد. ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال(ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش وزیر است. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیرش این است که پادشاه یا وزیر صاحب فرزندی پسر می‌شود.  ماه شدن یا در جایگاه ماه قرار گرفتن امام […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب دعوا کردن

تعبیر خواب دعوا کردن

تعبیر خواب دعوا کردن با تعبیر خواب دعوا کردن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. معبرین غربی در مورد دعوا کردن می‌گویند: وقتی که شما در خواب رویای درگیری و جدال می‌بینید این می‌تواند به این معنا باشد که در بیداری نیز از بحث و مشاجره با دیگران نیز رنج می‌برید. خواب‌هایی که در آن درگیری و دعوا وجود دارند لزوماً مربوط […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد با تعبیر خواب سنجد از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن سیرین گوید که این میوه در خواب مال صالح بود که به رنج بدست آورد. اگر بیند که آن را بخرید یا کسی بدو داد دلیل است مال حلال بدست آورد. جابر گوید اگر بیند سنجد از درخت جمع می کرد دلیل کند که از مردی بدخوی […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل

تعبیر خواب سیل با تعبیر خواب سیل از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. دیدن این خواب دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود دلیل که با دشمنی درافتد اگر بیند از سیل بیرون آمد دلیل که بر دشمن ظفر یابد. این خواب در ملک سردسیر دلیل غم و اندوه بود و […]

ادامه مطلب

تعبیرخواب قرآن خواندن

تعبیرخواب قرآن خواندن

تعبیرخواب قرآن خواندن با تعبیر خواب قرآن خواندن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.   تعبیرخواب قرآن خواندن اگر در خواب بیند آیه رحمت می خواند دلیل بشارت است از حق تعالی پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد. ابراهیم گوید اگر نیمه از قرآن بخواند دلیل که نیمه […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله با تعبیر خواب زلزله از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن سیرین گوید اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین. بعضی از معبران گویند اگر بیند زمین می جنبید دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره با تعبیر خواب گوشواره از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.  اگر بیند که بهر دو گوش گوشواره داشت دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود دلیل که علم قرآن آموزد و دانا شود. ابراهیم گوید: اگر مردی در خواب بیند زن او دو حلقه در گوش […]

ادامه مطلب
۱ ۲ ۳ ۷