گنج در خواب دیدن

گنج در خواب دیدن با گنج در خواب دیدن از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید. ابن سیرین گوید اگر در خواب بیند گنج یافت دلیل است بیمار شود اگر بیند گنج ناپدید شد تأویلش ادامه مطلب