کلوچه خرمایی و شکری

کلوچه خرمایی و شکری خوردن شیرینی آن هم از نوع خانگی و محلی در عید نوروز صفای دیگری دارد. در شوشتر هم زنهای فامیل از چند روز مان آماده کلوچه پزی می شوند تا سر ادامه مطلب