تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه با تعبیر خواب چشمه از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.  ابن سیرین گوید چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده چون آب خوش طعم و خوشبو بود و اگر آتش تیره و ادامه مطلب