اخلاق همسرداری

اخلاق همسرداری با اخلاق همسرداری  از بخش خانواده سایت تفریحی جیران همراه باشید. انسان موجودی است که از دوجنبه مورد بررسی قرار می گیرد ؛ (1) جنبه مادی و حیوانی (2) جنبه روحی و معنوی. بنابراین اعمال و رفتار ادامه مطلب