کباب لقمه ای لبنانی

کباب لقمه ای لبنانی در منوی غذایی کبابی های ما هم کباب لقمه ای هست، ولی کباب لقمه ای ما همان کباب کوبیده است که در اندازه های کوچک به سیخ کشیده میشود. اما کباب ادامه مطلب