پسته پلو با مرغ اناری

پسته پلو با مرغ اناری در استان های خراسان جنوبی و قزوین فصل انار که می شود، یک غذا به منوی غذاهای هفتگی شان اضافه می شود. غذایی که هم بافت متفاوتی دارد هم طعم ادامه مطلب