معرفی خدا با قصه

معرفی خدا با قصه بهول دانشمند عاقلی بود که خودش را به نادانی میزد تا حرفهای خود را به راحتی بزند و کسی مزاحم او نشود. معرفی خدا با قصه را که درباره آشنایی با ادامه مطلب

مشاهده بیشتر