فلسفه صبر حضرت علی (ع)

فلسفه صبر حضرت علی(ع) با دستان بسته و فدک از دست رفته برای درک حقایق و حوادث تلخ تاریخی، دشمن شناسی و جریان شناسی آن برهه از تاریخ ضروری می باشد. با نگاه و بررسی ادامه مطلب

مشاهده بیشتر