آموزش توالت رفتن کودک

آموزش توالت رفتن کودک من پیوسته به مراجعینی که در نیویورک داشتم و در دوره ای که طبابت می کردم و بعدها در کتاب تغذیه و تربیت کودک، تلاش کردم بهترین و مؤثرترین شیوه آموزش ادامه مطلب