تعبیر خواب گُل 

تعبیر خواب گُل

برگرفته از کتاب کامل التعبیر
نوشتۀ: حبیش تفلیسی

فهرست این تعبیر: تعبیرهای کلی گُلهای فراوان اهدای گل سایر موارد

تعبیرهای کلی
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گل، مردی پست و کوته‌فکر می‌باشد که به کسی وفا نمی‌کند، و یا تعبیرش نامه‌ای است که از شخص غائب می‌رسد.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گل ها بر دو نوع است: یکی گلهایی روی شاخۀ بوته می‌باشند و دیگری گلهایی که از شاخه جدا هستند‌‌‌‌‌ که تعبیر این گلهای جدا از شاخه، غم و اندوه است(دفع بلا و گرفتاری).
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر بوتۀ گل، مرد سرزنده و خوشحالی است که کلامش نافذ بوده و حرفش را قبول می‌کنند.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گلهای موقتی و غیر دائم، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد.
اگر در بیداری فصل گلی نباشد تعبیر آن در خواب دچار شدن به مصیبت به خاطر فرزند می‌باشد.
 گُلهای فراوان
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بهار یا تابستان باغ سرسبز و خرم شده و در آن انواع میوه‌ها و گل و گیاهان خوشبو درآمده و جویهای آب در آن جاری شده و تو هم در باغ نشسته بودی، تعبیرش این است که با شهادت از دنیا می‌روی (زیرا تمام اینها از خصوصیات بهشت است)، همچنین اگر ببینی در سبزه‌زارِ خرمی هستی که گل‌هایی در آن روئیده (در بیداری نیز فصل آن گل‌ها باشد) و در آن آب‌های روان وجود دارد، یـعـنـی با شهادت از دنیا می‌روی .
اگر ببینی گلهای مختلفی در سبزه‌زار سبز شد، یـعـنـی بین تو و شخص بزرگی که از خدم و حشم خودش دور مانده است ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گلهای مختلفی شکفته است، یـعـنـی از بستگانت شاد و خرسند می‌شوی.
تعبیر مرتبط :   سبزه‌زار  
 اهدای گل
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند بنفشه چیده و به شوهر خودش داده است، تعبیرش این است که شوهرش او را طلاق می‌دهد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که گل سوسن چیده و آن را به شوهرش داده است، یـعـنـی شوهرش او را طلاق می‌دهد، و اگر ببیند به «غلام» خودش داده است، یـعـنـی غلامش فرار می‌کند.
تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی لاله‌ای چیده و آن را به همسر خودت داده‌ای، تعبیرش این است که از او طلاق می‌گیری.
اگر ببینی کسی به تو دسته‌ای نسرین داده است، یـعـنـی میان شما بحث و جدل و بگومگو به وجود می‌آید.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نیلوفری چیده و آن را به غلام خودت داده‌ای، یـعـنـی آن غلام فرار می‌کند.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو یاسمن داده است، تعبیرش این است که میان شما جدائی می‌افتد.
تعبیر مرتبط :   دوستی  
 سایر موارد
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلها و گیاهان خوشبوئی را از مرغزار جمع می‌کنی، تعبیرش این است که به سختی مال و اموال به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری).
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در خانه خودت بوتۀ گل داری، یـعـنـی به خاطر فرزندت خرم و با نشاط می‌شوی.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در بین زمینی سرگشته و حیران شده‌ای و در آنجا از زمین گل درآمده بود، یـعـنـی با زن پرهیزکار و دینداری ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزند خواهی شد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گل عبارتند از: 1– فرزند 2– دوست 3– مردی پست و کوته‌فکر 4– «کنیزک» 5– «غلام» 6– نامه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *