آمار بازدید کننده ها
  • ۵,۹۵۸

تعبیر خواب گرگ

مجموعه :تعبیر خواب

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ – زوزه گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب گرگ، تعبیر خواب حمله گرگ، تعبیر خواب کشتن گرگ و تعبیر خواب زوزه گرگ همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب فرار از گرگ - تعبیر خواب گله گرگ - تعبیر خواب گاز گرفتن گرگ - تعبیر خواب گرگ قهوه ای - تعبیر خواب توله گرگ
تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید: هر چند که گرگ می‌تواند احساس بیم از خطر ناشناخته‌هایی که در کمین شما نشسته‌اند را به تصویر کشد، اما اغلب اوقات گرگ‌ در رویا تنها ترس است. ترس یکی از واکنش های غریزی ما در برابر شرایط است، پس به صورت یک حیوان به تصویر کشیده می‌شود. ممکن است ما خود را اسیر این احساسات غریزی بیابیم. گرگ همان طور که در داستان‌های پریان به تصویر کشیده می‌شود نمایانگر ترس زنانه از جنسیت مردانه است، خشم و خواسته‌های جسمانی سرکوب شده، عواطف و احساساتی که از آن هراس دارید.

تعبیر خواب گرگ

به گفته معبرین غربی گرگ در خواب نماد زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد به نفس و غرور است.
دیدن گرگ در خواب بر دو وجه مثبت و منفی است.
جنبه مثبت
با دیدن این خواب شما می‌توانید خونسردی خود را در هر شرایطی حفظ کنید.
جنبه منفی
دیدن گرگ در خواب بیانگر دشمنی و تهاجم است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن گرگ بر سه وجه است.
  1. زن
  2. کنیزک
  3. خادم
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می‌کنند.

تعبیر خواب حمله گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد.

تعبیر خواب کشتن گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید گرگی را می‌کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.

تعبیر خواب زوزه گرگ

مطیعی تهرانی: صدای زوزه گرگ نشان از خبر ناگوار و نا امیدی دارد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: گرگی که زوزه می‌کشد: شخصی می‌خواهد از شما سبقت بگیرد
آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می‌کشاند.
ابراهیم کرمانی: اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن ظفر یابد.
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
dreammoods.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب