تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج

با تعبیر خواب تاج از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب تاج
تعبیر خواب تاج

 

محمدابن سیرین گوید تاج در خواب دیدن پادشاه را ملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکویی حال. اگر بیند بر سر تاج داشت از رز و مرصع دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابد و لیکن در دین و راه شریعت ضعیف است اگر این خواب را زنی دید دلیل که شوهری کند صاحب حشمت و جاه در شغل دنیا.


بیشتر بخوانید: روش حل اختلافات زندگی مشترک


کرمانی گوید اگر بیند پادشاه بر سر وی تاج نهاد دلیل که او را از پادشاه کامروایی رسد. اگر بیند پادشاه تاج به وی داد و او بر سر نهاد دلیل که زن توانگر خوب روی بخواهد و از او کام دل و داد یابد. اگر بیند تاج از سر او بیفتاد و بشکست دلیل که زن را طلاق دهد و اگر کسی بیند تاج از سر وی برگرفته شد دلیل که زن از وی جدا شود و اگر بیند تاج از سر وی بیفتاد و بشکست دلیل که زن او بمیرد یا کسی از اهل بیت او بیمرد و از دنیا رحلت کند.

حضرت صادق (ع) فرماید اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد دلیل که شوهر کند و اگر شوهر دارد دلیل که بر زنان مهتر شود. اگر زنی تاج از سر او گرفتند دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد. اگر دید تاج مرصع به گوهر ها بر سر پادشاه نهاد دلیل که قریب پادشاه است و جاه و حرمت حاصل شود و او را حرمت بیفزاید.


مطالب مرتبط:

تعبیر خواب جدایی


 

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

تعبیر خواب تاریکی

چ مرد ۳۰ , ۱۳۹۸
تعبیر خواب تاریکی با تعبیر خواب تاریکی از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. محمد ابن سیرین گوید تاریک در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو دلد دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد اگر بیند در تاریکی است و آن […]
تعبیر خواب تاریکی

ممکن است بپسندید